Kognitiv terapi

Selvfølelsen og vår psykiske helse

I løpet av livet vil vi alle møte på utfordringer som setter vår psykiske helse på prøve. Det kan være normale livsfase-endringer, brudd i relasjoner, utfordringer i arbeidslivet eller for eksempel plager i egen helse. Kroppen husker erfaringer og måten vi tenker og føler på vil naturlig nok også preges av minnene. Psykiske tilstander som angst, depresjon og utbrenthet kan oppstå og i verste fall sette oss ut av spill i egen hverdag. Uro og nedstemthet kan ta overhånd og vi kan begynne å tvile på egen evne til å mestre og kanskje også vår verdi som menneske.

Selvverdi og selvfølelse er to ord som egentlig beskriver det samme. Der ordet selvtillit henviser til vårt syn på våre prestasjoner og selvbilde til vårt syn på den vi er, henviser ordene selvverdi og selvfølelse til vår grunnleggende verdi som mennesker. Vi har god selvfølelse når vi opplever oss selv som likeverdige andre. Lav selvfølelse derimot, er når vi opplever oss selv som mindreverdige.

Det kan være mange årsaker til at vi utvikler lav selvfølelse, f.eks erfaringer med mobbing og utenforskap. Lav selvfølelse fører med seg bekymringstanker (Tenk om de andre avslører meg) og selvkritiske tanker (Jeg er mislykket). Bekymring og selvkritikk er to tankeprosesser som oppretterholder lav selvfølelse.

Bekymring kan forstås som negative automatiske tanker som kretser rundt hva andre kan tenke oss om de oppdager de feil og mangler vi synes vi har. Bekymring skaper mye uro og angst.

Selvkritikk kan forstås som negative automatiske tanker som retter søkelyset på det du synes gjør deg mindreverdig. Selvkritiske tanker oppleves skarpe, strenge og sanne og gjør det vanskelig for deg å se deg selv fra et mer realistisk og nyansert perspektiv.

Kognitiv atferdsterapi er en terapiform som har vist seg svært effektiv ved en rekke psykiske tilstander, som blant annet angst, depresjon, utbrenthet og lav selvverdi.

Hovedfokuset i kognitiv atferdsterapi er å forstå hvordan tanker, følelser, kropp og atferd gjensidig påvirker hverandre og hva som opprettholder den psykiske tilstanden vi sitter fast i. Med enkle terapeutiske verktøy jobber vi med å forstå hvorfor det har blitt slik og hvordan vi kan komme oss ut av det som forringer vår livskvalitet i dag.